مرکز کارآفرینی- اخبار
برگزاری کنفرانس ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۹ | 

اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد.

زمان برگزاری : ۳۰ دی ماه ۹۵

مکان برگزاری : دانشکده مهندسی پیشرفت

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.47066.fa
برگشت به اصل مطلب